نام برنامه ساعت پخش مدت
تانیایش 06:05 30
مستند 5 06:55 25
سلام تهران 07:25 30
به خانه بر می گردیم 08:10 70
باسیمره 09:25 30
روزآمد 10:00 100
انسان علم صنعت 11:45 20
تا نیایش 12:35 45
توقف ممنوع 13:25 85
یه لقمه نون 14:50 25
رنگین کمان 15:20 50
سریال شاید برای شما هم ... 16:25 45
به خانه بر می گردیم 17:15 70
اخبار تهران 18:30 25
اقتصاد ایران 19:00 45
سریال یادداشت های یک زن خانه دار 19:50 45
ایرانشهر 20:40 80
انسان، علم، صنعت 22:05 20
ارز شناور 22:30 35
سریال یادداشت های یک زن خانه دار 23:05 45
اخبار ایران جهان 24:00 30
روزآمد 00:35 90